Privacy reglement

Vervoerscollege Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderstaande Privacy verklaring.

Persoonsgegevens die door Vervoerscollege Venlo verwerkt worden.

Vervoerscollege Venlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies. De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de Wbp en de daaruit voortvloeiende meldingsplicht.
– Bedrijfsnaam, KvK inschrijfnummer
– CBR kandidaatsnummer
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Vervoerscollege Venlo uw persoonsgegevens?

Vervoerscollege Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De op gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de daaruit voortvloeiende nadere
overeenkomsten.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Vervoerscollege Venlo.
– U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het aangaan van een overeenkomst met Vervoerscollege Venlo.
– Vervoerscollege Venlo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het
gerechtvaardigd commerciële belang van Vervoerscollege Venlo.

Vervoerscollege Venlo draagt er zorg voor dat een ieder die bij de uitvoering van de opdracht betrokken is, de bovengenoemde aspecten met betrekking tot de privacy naleeft. Vervoerscollege Venlo heeft daartoe van elke medewerker, die betrokken is bij de uitvoering van de opdracht, een door de betreffende medewerker ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring overleggen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vervoerscollege Venlo draagt via haar ICT Transportopleider zorg om de persoonsgegevens van klanten te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.
Vervoerscollege Venlo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vervoerscollege Venlo tussen zit. Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: Vervoerscollege Venlo gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem: Transportopleider.nl.

Hoe lang bewaart Vervoerscollege Venlo uw  persoonsgegevens?

Vervoerscollege Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vervoerscollege Venlo verwijdert uiterlijk twee jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant de tot de persoon van die klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten van opdrachtgever UWV.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vervoerscollege Venlo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vervoerscollege Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Vervoerscollege Venlo op haar website gebruikt

Vervoerscollege Venlo gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies  die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vervoerscollege Venlo. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vervoerscollegevenlo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.
Vervoerscollege Venlo wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via deze link.

Hoe Vervoerscollege Venlo de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Vervoerscollege Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vervoerscollegevenlo.nl.

Contactgegevens:
Vervoerscollege Venlo is gevestigd aan de Vasco da Gamaweg 1, 5928 LD, Venlo
info@vervoerscollegevenlo.nl
077-3524190